วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559

ธรรมกาย ในวิสุทธิมรรคโบราณ

            คัมภีร์วิสุทธิมรรค แต่งประมาณ พ.ศ.๑๐๐๐ โดยพระพุทธโฆษาจารย์  มีข้อความกล่าวถึงพระธรรมกาย เช่นกัน ความว่า

             ...อันว่าสมเด็จพระสรรเพชญ์พุทธองค์ ผู้ทรงพระสวัสดิภาคย์เป็นอันงามนั้น พระองค์มีพระรูป พระโฉม พระสรีรกายอันวิจิตร  ด้วยทวัตติงสะ มหาบุรุษลักษณะ (ลักษณะสำหรับพระมหาบุรุษ ๓๒ ประการ) และพระอสีตยานุพยัญชนะ ๘๐ ทัศ ประเสริฐด้วย            พระธรรมกายอันบริบูรณ์ด้วยแก้วอันกล่าวแล้วคือ พระสีลขันธ์ สมาธิขันธ์ ปัญญาขันธ์ วิมุติขันธ์ วิมุติญาณทัสสนะขันธ์ อันบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง...

            (ดูรายละเอียดฉบับสมบูรณ์ที่ภาคผนวกหน้า ผ๑๑๓)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น